Inbreng debat met minister Asscher over het sociale zekerheidsverdrag met Marokko

Mensen in Nederland zijn best bereid belasting te betalen voor een uitkering als je echt niet meer verder komt. De VVD vindt dat een uitkering primair is ter tegemoetkoming van de kosten die je maakt als je in Nederland woont.

Een uitkering is er niet om rijk van te worden. Als een uitkering toch naar het buitenland gaat, dan moet de hoogte van de uitkering worden aangepast aan het prijsniveau van het land daar. In Marokko was de verlaging van de uitkeringen niet mogelijk omdat we gebonden waren  aan het bilaterale sociale zekerheidsverdrag uit 72. Het is goed om stil te staan bij het lange proces dat heeft geleid tot waar we nu staan.

De VVD heeft sinds mijn eerste algemeen overleg op 14 februari 2013 met deze minister grote druk uitgeoefend op het Kabinet om beweging te krijgen in die onderhandelingen.

De VVD heeft altijd de voorkeur gegeven aan aanpassing van het verdrag boven opzeggen van het verdrag, zoals ook verwoord in de motie die ik met collega Dijkgraaf heb ingediend in juni 2014. Marokko onderhandelde op het scherpst van de snede. De VVD had de inschatting dat Marokko pas zou gaan bewegen als ze echt niet anders konden. Dat is gebleken. Twee keer heeft minister Asscher een akkoord met Marokko aangekondigd, wat uiteindelijk van Marokkaanse kant een wassen neus bleek. Pas toen Nederland weken verwijderd was van opzegging, gebeurde waar de VVD op had gerekend: Marokko ging bewegen en koos eieren voor zijn geld. Uiteindelijk telt het resultaat en ik weet dat minister Asscher hier veel werk in heeft zitten en daar verdient hij de complimenten voor.

Met dit akkoord zijn de uitkeringen met 10% verlaagd in oktober, nog eens met 10% verlaagd in januari en zo gaat dit jaarlijks door. Per 2021 wordt de kinderbijslag helemaal gestopt. Daar zijn we zeer blij mee. Het doet het rechtvaardigheidsgevoel van velen goed dat dit verdrag is aangepast en de uitkeringen omlaag gaan en stoppen

Een paar vragen hierover:

  • Wat is de stand van zaken ten aanzien van het Associatiebesluit tussen Marokko en de EU?
  • Waar we voor moeten zorgen is dat Marokko het akkoord dat nu bereikt is daadwerkelijk ratificeert. De voorlopige inwerkingtreding per oktober 2016 is voor onbepaalde tijd, maar voor de zekerheid wil ik van minister Asscher graag de toezegging dat de opzeggingswet pas wordt ingetrokken als Marokko het verdrag heeft geratificeerd.

Daarnaast een breder punt:

Als je echt niet verder kan, moet de overheid er voor mensen zijn en sociale bescherming bieden. Maar mensen vinden het onrechtvaardig als hier misbruik van wordt gemaakt. We willen voorkomen dat mensen verhuizen naar ons land om te genieten van een uitkering. Want een uitkering is er niet voor om rijk van te worden.

We willen dat je eerst bijdraagt aan ons land voordat je er de vruchten van plukt. Je wilt dat je eerst rechten opbouwt, voordat je een uitkering krijgt. Dit hebben we bijvoorbeeld met de AOW goed geregeld, maar bijvoorbeeld niet met de ww. In Nederland moet je 26 weken werken voor je een ww uitkering kan aanvragen. Het is niet meer dan redelijk dat als je als Pool naar Nederland komt, je eerst hier werkt en bijdraagt, voordat je een uitkering kan aanvragen. Nu kan je al in week één een uitkering aanvragen op basis van je Europese arbeidsverleden. Daar moet een drempel in zitten. Het liefst 26 weken, maar in ieder geval drie maanden. Dat zijn maatregelen die minister Asscher zelf kan nemen om de uitkeringsmigratie te remmen. Volgens mij heeft hij hier sinds kort het Europees Hof en de Europese Commissie aan zijn kant. Graag een reactie.

 

Motie Goedkeuring Protocol Nederland – Marokko 34489

19 januari 2017

 

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat uitkeringen in Nederland zijn opgebracht door de Nederlandse belastingbetaler,

Overwegende dat we moeten voorkomen dat mensen naar Nederland komen om hier van ons sociale vangnet gebruik te maken zonder daar zelf aan te hebben bijgedragen,

Constaterende dat EU onderdanen met een arbeidsverleden nu direct een ww uitkering kunnen aanvragen,

Van mening dat het rechtvaardig is dat uitkeringen worden betaald door het land waar de rechten zijn opgebouwd, zoals dit ook bij de AOW het geval is,

Overwegende dat in Nederland mensen 26 weken moeten hebben gewerkt, voordat zij een werkloosheidsuitkering kunnen aanvragen,

Verzoekt de regering te streven naar een drempel van 26 weken werk voordat onderdanen van de Europese Unie in Nederland een werkloosheidsuitkering kunnen aanvragen,

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Schut-Welkzijn

 

 

 

Leave your comment