Antwoorden op Schriftelijke vragen over het bericht “Negen manieren om je als zzp-er goedkoper te verzekeren”

Dinsdag 7 juli 2015

2015Z10038

 

Vragen van de leden de Vries, Schut-Welkzijn en Ziengs (allen VVD) aan de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Financiën en Economische Zaken over het bericht “Negen manieren om je als zzp-er goedkoper te verzekeren” (ingezonden 2 juni 2015)

 

Vraag 1:

Kent u het bericht “Negen manieren om je als zzp-er goedkoper te verzekeren”? 1)

 Antwoord:

Ja, ik ken het bericht.

 

Vraag 2:

Hoe is het aanbod van verzekeraars voor de in het artikel vermelde “aangepaste” polissen voor arbeidsongeschiktheid voor zzp’ers (zelfstandigen zonder personeel)? Welke soort polissen worden wel en niet aangeboden? In hoeverre is er voldoende keuzemogelijkheid en aanbod?

Antwoord:

Er zijn veel verschillende keuzemogelijkheden binnen de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zelfstandigen. De verzekerde kan kiezen uit diverse voorwaarden, en kan daarmee ook de prijs van de individuele verzekering wijzigen. Veelal geldt: Hoe meer risico de zelfstandige zelf draagt, en dus hoe minder uitgebreid de variabelen, hoe lager de premie. Hieronder wordt een aantal manieren beschreven waarop de zelfstandige kan bepalen hoeveel risico hij wil lopen:

 • Arbeidsongeschiktheidscriterium: een verzekerde kan zelf kiezen welke vorm van arbeidsongeschiktheid hij verzekert. Meestal is er keuze uit beroepsarbeidsongeschiktheid, gangbare arbeid, of in mindere mate passende arbeid. Het verzekeren van beroepsarbeidsongeschiktheid is duurder dan bijvoorbeeld het verzekeren van gangbare arbeid omdat in de eerste situatie bij de beoordeling van arbeidsongeschiktheid alleen wordt gekeken naar de mogelijkheden om het eigen beroep uit te voeren. Bij de andere criteria wordt ook gekeken of er mogelijkheden zijn om andere vormen van arbeid te verrichten.

 

 • Verzekerd inkomen: de zelfstandige kan de hoogte van het verzekerde inkomen zelf kiezen. Meestal geldt een maximum van 80% van het bruto jaarinkomen. Hoe hoger het verzekerd inkomen hoe hoger de premie.

 

 • Uitkeringsdrempel: de zelfstandige kan een uitkeringsdrempel kiezen. Dit is het percentage dat iemand arbeidsongeschikt moet zijn om recht te hebben op een uitkering. Meestal is de drempelwaarde 25%. Andere gangbare drempelwaarden zijn bijvoorbeeld 35%, 45%, 55% of 65%. Hoe hoger de drempelwaarde, des te lager de premie.

 

 • Eindleeftijd: meestal wordt gekozen voor een eindleeftijd van 67 jaar voor de looptijd verzekering en dus ook de uitkering. Maar een lagere eindleeftijd is ook mogelijk. In beginsel geldt, hoe lager de eindleeftijd, des te lager de premie.

 

 • Uitkeringsduur: standaard geldt een uitkering tot aan de eindleeftijd, maar zelfstandigen kunnen ook kiezen voor een vaste uitkeringsduur van bijvoorbeeld maximaal 5 jaar.

 

 • Wachttijd/eigenrisico: de periode van arbeidsongeschiktheid waarin de verzekerde nog geen uitkering ontvangt. Deze kan variëren van 14 dagen tot een jaar of zelfs langer. In beginsel geldt, hoe langer de wachttijd, des te lager de premie.

 

De meeste verzekeraars bieden ook (aangepaste) polissen met een meer beperkte dekking, ook wel de instap- of startersproducten genoemd. Dit soort verzekeringen is goedkoper dan een reguliere AOV. Soms kan de dekking op een later moment worden uitgebreid. De dekking groeit dan mee met de ontwikkeling van de onderneming/ondernemer. Ook zijn er polissen beschikbaar die alleen ongevallen of bepaalde ernstige ziekten dekken (critical illnesses-verzekeringen). Het is bij dit type polissen belangrijk dat de (initiële) beperktere dekking transparant is voor de ondernemer en in verhouding staat tot de premie.

Zelfstandigen die om medische redenen niet worden geaccepteerd voor een reguliere AOV kunnen terecht in de private vangnetverzekering. Dit vangnet kent geen medische beoordeling. Startende zelfstandigen kunnen deze verzekeringen aanvragen binnen 15 maanden na de start als ondernemer.

 

Vraag 3:

Welke beperkingen en belemmeringen zijn er eventueel in de wet- en regelgeving voor deze “aangepaste polissen”?

Antwoord:

Er zijn mij geen beperkingen en belemmeringen bekend om dit soort polissen aan te bieden. De verzekeringen worden op dit moment aangeboden door verzekeraars.

 

Vraag 4:

Welke beperkingen zijn er op dit moment vanuit zaken zoals zorgplicht en productbeoordeling om dit soort producten ook daadwerkelijk actief aan te bieden en/of te adviseren? Welke druk is er op dit moment om maar het meest algemene standaardproduct te adviseren, om later niet het probleem te krijgen dat het product als niet passend wordt beoordeeld? Hoe kunnen adviseurs of productaanbieders eenvoudig aantonen dat het een passend advies en/of product is geweest voor een zzp-er?

Antwoord:

Ik zie geen belemmeringen vanuit de regels inzake productontwikkeling en zorgplicht (Wet op het financieel toezicht) om dit soort producten actief aan te bieden. Deze regels zijn onder meer bedoeld om passende producten aan te bieden en/of te adviseren aan klanten. Wel is gezien de ruime keuzemogelijkheden een zorgvuldig adviestraject van belang. Hier ligt een belangrijke rol voor de aanbieder van de verzekering en/of verzekeringsadviseur. Toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) volgt de kwaliteit van advies en ziet ruimte voor verbetering. In het onlangs (april 2015) door AFM gepubliceerde onderzoek “Arbeidsongeschiktheidverzekeringen voor zelfstandigen” geeft zij handvatten om het advies aan klanten te verbeteren.

Van belang is dat het voor de zzp-er duidelijk is wat de keuze voor een product met beperktere voorwaarden betekent als het zou komen tot een uitkeringssituatie. Het is daarnaast van belang dat de zzp-er in staat wordt gesteld een product aan te schaffen dat past bij zijn eigen risico’s en wensen.

Het is de taak van de aanbieder van de verzekering en/of de verzekeringsadviseur om de zzp-er te voorzien van correcte en volledige informatie zodat hij een afgewogen keuze kan maken. Hiernaast is het van belang om de kenmerken en wensen van de zzp-er en de overwegingen die hebben geleid tot het uiteindelijke advies vast te leggen. Op die manier kan later herleid worden hoe de (onafhankelijk) adviseur tot de aanbeveling van een bepaald verzekeringsproduct is gekomen.

 

Vraag 5:

Hoe is het aanbod van verzekeraars meer specifiek voor korte(re) polissen voor ziekte en arbeidsongeschiktheid, aangezien één van de opties het verkorten van de duur van de uitkering is, waardoor de kosten voor de zzp-er lager zijn en het dus eenvoudiger is een dergelijke verzekering af te sluiten? In hoeverre worden er bijvoorbeeld ook polissen voor 2 of minder dan 5 jaar aangeboden die een oplossing kunnen bieden voor de oudere zzp-er en voor de zzp-er die zich in die tijd wil omscholen?

 

Antwoord:

Verzekeraars bieden op dit moment al een breed scala aan verzekeringsproducten om tegemoet te komen aan de behoeften van zzp’ers. Zie ook mijn antwoord op vraag 2. De productvariant met een kortere uitkeringsduur wordt reeds aangeboden in de markt, vaak ook voorzien van interventies voor omscholing of bemiddeling op de arbeidsmarkt.

 

Vraag 6:

Zijn zzp’ers bekend met het diverse aanbod? Hoe vindt voorlichting en informatievoorziening over dit soort alternatieven voor zzp’ers plaats door de verzekeraars, adviseurs, overheid, dan wel op een andere wijze?

Antwoord:

Vanuit de overheid worden zzp’ers geïnformeerd via de website www.ondernemersplein.nl. Hierop staat alle informatie van de (semi-)overheid die men nodig heeft om te ondernemen, ook algemene informatie over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Ook het UWV verstrekt informatie via hun website aan zzp’ers. Voor meer specifieke informatie over specifieke verzekeringsproducten kan men terecht bij de verzekeraars. Verzekeraars hanteren ieder hun eigen voorlichtingskanalen.

 

Het Verbond van Verzekeraars, Platform Zelfstandig Ondernemers (PZO), de Kamer van Koophandel en FNV Zelfstandigen hebben gezamenlijk de site www.verzekerenvoorzelfstandigen.nl in het leven geroepen. Hier is informatie te vinden over onder andere arbeidsongeschiktheid.

 

Het Verbond van Verzekeraars werkt aan de introductie van een sectorbrede ‘Verzekeringskaart’ voor alle consumentenverzekeringen waaronder de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. In dit document kan de consument in de oriëntatiefase in één oogopslag zien wat de belangrijkste kenmerken van de verzekering zijn en welke elementen wel en niet verzekerd zijn. De kaart geeft een beter inzicht in de polisvoorwaarden en helpt de consument bij het maken van een bewuste keuze, al dan niet in overleg met een adviseur. Invoering is voorzien in de loop van 2016.

 

Vraag 7:

Bent u bereid om de regelgeving aan te passen voor startende zzp’ers, die zich nu binnen 13 weken na het einde van loondienst bij het UWV (Uitvoeringsorgaan werknemersverzekeringen) moeten aanmelden voor een vrijwillige verzekering, en deze aanmeldtermijn te verlengen tot 26 weken, zodat de zzp-er iets langer de tijd krijgt om zijn zaken op orde te krijgen in de drukke tijd van het opstarten van zijn onderneming? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?

 

Antwoord:

Startende zelfstandigen die uit een loondienst- of een uitkeringssituatie komen, kunnen hun verzekering voor de Ziektewet (ZW) en/of de Wet Werk en Inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA) bij het UWV vrijwillig voortzetten. Hiervoor geldt een aanmeldtermijn van 13 weken. Voorheen gold een aanmeldtermijn van 4 weken. Omdat deze termijn als te krap werd ervaren is deze termijn in 2008 verlengd tot 13 weken. Daardoor is de mogelijkheid om zich vrijwillig te verzekeren verruimd.

 

Ik heb eerder in mijn brief d.d. 3 april 2014[1] aangegeven dat ik geen voorstander ben van het verder verruimen van de aanmeldtermijn. Het risico van het verlengen van de aanmeldtermijn is dat met name zzp’ers met ‘slechte’ risico’s – zzp’ers die ziek of arbeidsongeschikt zijn dan wel dreigen te worden – zich aanmelden voor de vrijwillige verzekering bij het UWV (negatieve selectie). Bij negatieve selectie ontstaat het risico dat, voor de vrijwillige verzekering noodzakelijke, risicosolidariteit wordt ondergraven. Dit leidt tot hogere premies voor de Ziektewet en daardoor juist tot een slechtere toegankelijkheid van deze verzekering. Bij de vrijwillige WIA-verzekering leidt het daarbij tot een verdere stijging van de kruissubsidiëring, waardoor andere verzekerden, die geen zzp-er zijn, meer gaan meebetalen aan de hogere uitkeringslasten. Op dit ogenblik wordt al minder dan 60% van de uitkeringslasten van de vrijwillige WAO/WIA-verzekering opgebracht door premiebetalingen van zelfstandigen. Een verlenging van de aanmeldtermijn zou dit percentage verder verlagen. In het kader van het IBO zzp en de motie Weyenberg[2], zal ik terugkomen op de verzekerbaarheid van het arbeidsongeschiktheidsrisico. Zoals ik uw Kamer mondeling heb laten weten tijdens het vragenuurtje dd. 30 juni, stuurt het kabinet het IBO zzp vergezeld van een kabinetsreactie na de zomer aan uw Kamer.

 

 

1) NRCq.nl van 18 mei 2015

 

[1] Kamerstukken TK 2013-2014, 29544, nr. 512

[2] Kamerstukken TK 2014-2015, 29544, nr. 628

27 replies added

 1. Numbers 12 april 2021 Beantwoorden

  Hi there just wanted to give you a quick heads up. The words in your content seem to be running off the screen in Chrome.
  I’m not sure if this is a formatting issue or something to do with internet browser compatibility
  but I figured I’d post to let you know. The layout look
  great though! Hope you get the problem solved soon. Thanks
  0mniartist asmr

 2. Tyler 14 april 2021 Beantwoorden

  Link exchange is nothing else however it is just placing the other person’s weblog link on your page at appropriate place and other person will also do similar in support of you.

  0mniartist asmr; tinyurl.com,

 3. Marsha 16 april 2021 Beantwoorden

  I’m amazed, I must say. Rarely do I encounter a blog that’s equally educative
  and entertaining, and let me tell you, you’ve hit the nail on the head.
  The issue is an issue that not enough folks are speaking intelligently about.

  I am very happy I found this during my hunt for something relating to this.

  asmr – tinyurl.com, 0mniartist

 4. Hannelore 27 april 2021 Beantwoorden

  Have you ever thought about including a little bit more
  than just your articles? I mean, what you say is fundamental and everything.
  Nevertheless just imagine if you added some great graphics or video clips to give
  your posts more, “pop”! Your content is excellent but
  with pics and video clips, this site could certainly be one of the best in its
  niche. Amazing blog!

  Here is my blog: gamefly off

 5. Willy 29 april 2021 Beantwoorden

  Good answer back in return of this difficulty with genuine
  arguments and explaining all on the topic of that.

  Feel free to surf to my blog – my asmr

 6. Tami 29 april 2021 Beantwoorden

  Hi, i feel that i saw you visited my blog thus i came to go back
  the want?.I’m attempting to to find things to improve my site!I guess its good enough to use some of
  your ideas!!

  My page :: why asmr

 7. Rolando 29 april 2021 Beantwoorden

  Nice post. I was checking constantly this blog
  and I am inspired! Extremely useful info specifically the remaining phase 🙂
  I maintain such info a lot. I used to be seeking this particular info for a
  long time. Thanks and good luck.

  Also visit my webpage their asmr

 8. Wesley 4 mei 2021 Beantwoorden

  Having read this I believed it was very enlightening.
  I appreciate you spending some time and effort to put
  this article together. I once again find myself personally
  spending a lot of time both reading and leaving
  comments. But so what, it was still worth it!

  Also visit my homepage gamefly our

 9. Mohammad 4 mei 2021 Beantwoorden

  Wonderful site you have here but I was curious if you knew
  of any user discussion forums that cover the same topics talked about
  in asmr this article?

  I’d really love to be a part of online community where I
  can get comments from other experienced people that share
  the same interest. If you have any recommendations, please let me know.
  Bless you!

 10. Jorja 7 mei 2021 Beantwoorden

  Excellent post. I was checking continuously this blog and I am impressed!
  Very helpful info specifically the last part 🙂 I deal with such info
  a lot. I was seeking this certain information for a long time.
  Thanks and good luck.

  my webpage … asmr (bit.ly)

 11. Tonia 8 mei 2021 Beantwoorden

  You can certainly see your expertise within the work you write.
  The sector hopes for even more passionate writers like you who aren’t afraid to mention how they believe.
  At all times go after your heart.

  my web page; it asmr

 12. Arletha 9 mei 2021 Beantwoorden

  Your method of telling everything in asmr this paragraph is truly nice, all can easily understand it, Thanks a lot.

 13. Benedict 17 mei 2021 Beantwoorden

  scoliosis
  I do not even know how I ended up here, but I
  thought this post was good. I do not know who you are but definitely you are going to a
  famous blogger if you aren’t already 😉 Cheers!
  scoliosis (http://j.mp/3uT6S5F)

 14. Hiram 20 mei 2021 Beantwoorden

  free dating sites
  No matter if some one searches for his necessary thing, so he/she needs to be available that in detail, therefore
  that thing is maintained over here. free dating sites

  Here is my web site … https://6869milesoflove.tumblr.com/

 15. Veola 20 mei 2021 Beantwoorden

  free dating sites
  Just wish to say your article is as surprising. The clarity for your post is simply great
  and that i can think you are knowledgeable on this
  subject. Fine together with your permission allow me to seize
  your RSS feed to keep updated with coming near near post.
  Thank you 1,000,000 and please keep up the rewarding work.
  https://785days.tumblr.com/ free dating sites

 16. Elena 21 mei 2021 Beantwoorden

  Hmm is anyone else experiencing problems with the images on this blog loading?
  I’m trying to figure out if its a problem on my end or if it’s the blog.
  Any suggestions would be greatly appreciated.

  Also visit my website: in asmr

 17. Elvis 26 mei 2021 Beantwoorden

  Hello there, I found your website via Google even as looking for a comparable
  matter, your web site came up, it appears great.
  I’ve bookmarked it in my google bookmarks.
  Hello there, just become alert to your blog thru Google, and located
  that it is truly informative. I’m gonna be careful for brussels.
  I’ll appreciate when you proceed this in future. Lots dating sites of other people might be benefited
  from your writing. Cheers!

 18. Selina 29 mei 2021 Beantwoorden

  Hi mates, fastidious article and fastidious urging commented here,
  I am in fact enjoying by these.

  Have a look at my web page – dating sites it

 19. Ryan 30 mei 2021 Beantwoorden

  Hey there! I just would like to give you a huge thumbs up for your excellent info you’ve got here on this post.
  I will be coming back to your web site for
  more soon.

  My blog; scoliosis and

 20. Luann 31 mei 2021 Beantwoorden

  Quality articles or reviews is the crucial to attract the users to visit the web page,
  that’s what this website is providing.

  Have a look at my blog – dating sites a

 21. This design is wicked! You most certainly know how
  to keep a reader entertained. Between your wit and your videos, I was almost moved to start
  my own blog (well, almost…HaHa!) Great job.
  I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it.

  Too cool!

  Also visit my page dating sites their

Leave your comment