Inbreng AO Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid

Voorzitter,

De VVD is blij met het akkoord met het VK. Mijn collega Anne Mulder zei dat het pakket zo uit het verkiezingsprogramma van de VVD leek te zijn overgeschreven, en dat kan ik als mede schrijver van het toenmalig programma bevestigen.
Het voornemen om de export aan kinderbijslag onderhevig te maken aan het woonlandbeginsel vinden we positief. Het sluit aan bij de Wet woonlandbeginsel die geldt voor export van uitkeringen buiten de EU. Uitkeringen zijn in eerste instantie bedoeld ter tegemoetkoming van kosten die in Nederland worden gemaakt. Als die uitkeringen naar het buitenland gaan dan is het heel normaal dat die worden aangepast aan de kosten van levensonderhoud daar. De VVD heeft in 2013 de CDA motie die opriep tot een exportverbod van kinderbijslag binnen de EU gesteund. De minister heeft toen aangegeven dat uitvoering hiervan niet kon. Is zijn inschatting bijgesteld naar aanleiding van dit akkoord in de Europese Raad?

Ten aanzien van de noodremprocedure in het Brexitpakket. Dat heeft tot doel te voorkomen dat mensen alleen maar migreren naar een land om gebruik te maken van sociale voorzieningen. Het vorige en huidige kabinet hebben maatregelen voorgesteld om sociale zekerheidsmigratie van buiten Europa te voorkomen. Denk aan de beperking van de inkoop van AOW rechten en de verblijfsduur voordat aanspraak kan worden gemaakt op bijstand. Als Nederland een dergelijke procedure zou krijgen, op welke uitkeringen is dit dan van toepassing? Wat is de inschatting van de minister? Denkt de minister dat deze noodremprocedure voor Nederland een toegevoegde waarde heeft ten opzichte van de al genomen maatregelen? De VVD lijkt het goed om een dergelijke procedure achter de hand te houden, mocht het nodig zijn.

Door de Brexitdeal worden de behandeling van de coördinatieverordening en het arbeidsmobiliteitspakket uit elkaar getrokken. De inzet is altijd geweest om de twee in samenhang te behandelen. Nu heeft de Europese Commissie aangegeven met een herziening van de detacheringsrichtlijn te komen op 8 maart aanstaande, dus na de Raad WSB. Is het niet beter om de behandeling van de detacheringsrichtlijn in de Raad af te wachten tot de Europese Commissie haar voorstel tot herziening van de coördinatieverordening heeft gedaan? Zo kunnen we de beide richtlijnen die sterk samenhangen samen behandelen.

Een laatste punt ten aanzien van de consultatie over de richtlijn ten aanzien van gelijke behandeling van mannen en vrouwen. De minister concludeert dat de gelijke behandeling van vrouwen en mannen voldoende is geborgd in het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel. Tegelijkertijd wordt geconcludeerd dat de Europese richtlijn relevant is gebleken om in sociale zekerheid de gelijkheid van mannen en vrouwen te realiseren. Dat lijkt tegenstrijdig. Kan de minister dit verschil toelichten?

Voorzitter,
Inmiddels heb ik een VAO aangekondigd om een uitspraak van de Kamer te krijgen om de export van kindregelingen binnen de EU aan te passen aan het woonlandbeginsel.

Leave your comment