Kamervragen aan minister van OCW over Zadkine

Vragen van het lid Schut-Welkzijn aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
19 oktober 2012

1 Heeft u het bericht gelezen in De Volkskrant van 19 oktober 2012, genaamd ‘Rotterdamse scholenreus Zadkine aan rand afgrond’ ?

2 In dit artikel wordt vermeld dat ROC Zadkine in onderhandeling is met de Ministeries van Onderwijs en Financiën over overheidshypotheken. Klopt dat? Bent u met de VVD fractie van mening dat in de lumpsumfinanciering de benodigde middelen voor huisvesting worden verstrekt aan ROC’s, waaronder ROC Zadkine?

3 Hoe lang staat ROC Zadkine al onder verscherpt toezicht van de Inspectie? Tot welke ingrepen heeft dat geleid? Is de in augustus aangetreden bestuurder Verburgh niet te laat met het reddingsplan voor Zadkine? Gaat ROC Zadkine naar de mening van de minister failliet als de overheid de hypotheken niet garandeert?

4 Tussen 2004 en 2007 is het leerlingenaantal van ROC Zadkine teruggelopen. Bent u het met de VVD eens dat het bestuur van ROC Zadkine zich lang genoeg heeft kunnen voorbereiden op de veranderende omstandigheden, zodat een steunverzoek aan de rijksoverheid voorkomen had kunnen worden?

5 Is de minister het met de VVD eens dat het doel van belastinggeld besteden aan onderwijs is om zorg te dragen voor een hoge kwaliteit onderwijs voor leerlingen en niet om de gevolgen van verkeerde investeringen op te vangen/falende bestuurders uit de brand te helpen?

6 Wil de minister onderzoeken wat de gevolgen zijn voor de leerlingen als deze worden opgevangen door scholen in de regio? Hoeveel plaatsen bij andere ROC’s in de regio Rotterdam zijn er direct beschikbaar? Wat betekent dat voor de reistijd van de leerlingen? Kunnen leerlingen dan op hetzelfde kwaliteitsniveau les krijgen? Zijn er extra kosten verbonden aan deze verschuiving van leerlingen naar een andere school? Hoe verhouden deze kosten zich tot de kosten voor steun aan het voortbestaan van ROC Zadkine?

Leave your comment