Spreektekst algemeen overleg Wet BIG – Medisch Tuchtrecht/Medisch Beroepsgeheim

Donderdag 19 november 2015

Voorzitter,

Er staan 14 rapporten en brieven op de agenda, de minister is erg actief op dit dossier en dat is te prijzen. Een stuk is natuurlijk waar we naar verlangen, en dat is de wetswijziging BIG, wanneer gaat die nu naar de Kamer?

Drie punten: taakherschikking, medisch beroepsgeheim en wijzigingen wet BIG

Beginnen bij de laatste brieven over de taakherschikking

 

Door zich snel opvolgende medisch technologische ontwikkelingen neemt de specialisatie van medisch specialisten in rap tempo toe. De integrale bekostiging van medisch specialistische zorg, maakt het mogelijk dat naast specialisatie ook taakherschikking wordt gestimuleerd. Hier is de VVD voor. Zo zijn er verschillende nieuwe beroepen bijgekomen de laatste jaren, zoals de phycian assistants, verpleegkundig specialisten en binnenkort de bachelor medische hulpverlening (BMH). De VVD is dan ook tevreden dat de minister heeft besloten de Physician assistants en de verpleegkundig specialisten een volledig status te geven volgens de Wet BIG. Afgelopen vrijdag was ik, samen met enkele collega’s, op het congres van de NAPA, de vereniging van Phycian Assistants.

Naar aanleiding daarvan heb ik nog enkele vragen over de introductie van deze nieuwe beroepen.

Klopt het dat door de introductie van nieuwe beroepen er meer tijd wordt besteed aan overleggen dan aan direct patiëntencontact? Is de overlegtijd gegroeid? Wat is het oordeel van de minister hierover? Goede afstemming is in het belang voor de kwaliteit, maar als dit leidt tot meer administratieve belasting en minder patientencontact dan drijft dit de prijs van zorg onnodig op. Hoe kan hier tot een goede balans worden gekomen?

Er kan nog wat verbeteren aan de aansluiting tussen de opleidingen en de arbeidsmarkt. Klopt het dat als een bachelor medische hulpverlening een mastersopleiding physican assistant doet, hij niet langer dezelfde voorbehouden handelingen mag uitvoeren? Dit kan toch niet de bedoeling zijn? De PA’s klagen over het gebrek aan opleidingsplaatsen en dat zij niet gecontracteerd worden door de MSB’s.

De VVD is ervan overtuigd dat dit overgangsproblemen zijn. We hebben bij de introductie van de zelfstandige mondhygiëniste en de POH GGZ in de huisartsenzorg ook gezien dat er in het begin niet werd gecontracteerd, totdat de tandarts en de huisarts door kregen dat taakherschikking er voor hen voor zorgde dat ze ruimte kregen om te specialiseren.

De bachelor medische hulpverlening wordt niet onder gebracht in het BIG register maar wel geplaatst onder het tuchtrecht. De vragen die we hierbij hebben zijn: Waarom is dit onderscheid tussen PA’s en BMH’s gemaakt? Komt dit voor andere beroepen ook voor? Komt dit omdat BMH’s onder toezicht van een arts werken?

 

Medisch beroepsgeheim

Als het gaat om het medisch beroepsgeheim staat voorop dat deze waarborg nodig is zodat patienten hulp durven te vragen. Het is essentieel voor de toegankelijkheid en  patientveiligheid van de zorg.  De motie van der Staaij c.s. sprak van belemmeringen in informatiedeling onder het medisch beroepsgeheim. Ook Medisch beroepsgeheim in dubio spreekt van de onduidelijkheid in politie- en justitiekringen over de mogelijkheden om informatie te delen in levensbedreigende situaties. En die mogelijkheden zijn er wel degelijk. De VVD vindt de duidelijke voorbeelden hiervan in de brief van de minister een toegevoegde waarde. De VVD vindt het wel van belang dat bij het vermoeden van grootschalige fraude, waarin patient en zorgaanbieder samenspannen, zoals in de Marque-zaak, het medisch beroepsgeheim kan worden doorbroken. Hoe moeten we de voortgang van dit wetsvoorstel bezien in lijn met de brief naar aanleiding van de uitvoering van de motie van der Staaij?

 

Wijzigingen Wet BIG – schriftelijk verslag

Positief dat minister op basis van het Panteia rapport de kennis van het Nederlands bij registratie in het BIG register als voorwaarde stelt voor gediplomeerden, niet alleen van buiten maar ook van binnen de EU. Dat is een vurig pleidooi vanuit de VVD, en we stellen het op prijs dat het de minister gelukt is dat samen met haar collega van OCW te regelen. ook als voorwaarde stelt

De VVD is er voorstander van dat nieuwe beroepen worden toegelaten tot het BIG register voor zover deze onderscheidend zijn en voorzien in een behoefte. Een nieuwe Europese richtlijn heeft tot gevolg dat als een beroep een toelating heeft in een groep Europese lidstaten dat deze beroepsgroep dan gemeenschappelijke opleidingskaders kan vaststellen en zo automatische erkenning af kan dwingen in alle lidstaten. Welke beroepen denkt de minister dat van deze mogelijkheid gebruik zullen maken? Zou dit een mogelijkheid zijn voor chiropractors om een toelating te verkrijgen?

 

3 replies added

Leave your comment