Spreektekst overleg staatssecretaris Klijnsma over Pensioenonderwerpen

woensdag 6 november 2013

 

Voorzitter,

De VVD vindt het teleurstellend dat het nieuw Financiële toetsingskader (FTK) is uitgesteld is tot 2015. Teleurstellend maar biedt dit ook kansen. Want met de consultatieronde tijdens de zomer is gebleken dat velen de voorkeur hebben uitgesproken voor 1 nieuw kader. De VVD vindt het verstandig dat de staatssecretaris voor één nieuw model kiest. Hiermee lijkt de invaringsproblematiek van tafel. Klopt deze veronderstelling? Het nieuw FTK moet zorgen voor een pensioensysteem wat stabieler is, minder gevoelig voor financiële schokken en voor een betere spreiding van eventuele tegenvallers.

Voorzitter , in hoeverre wordt het FTK ook van toepassing op verzekerde producten? In de brief schrijft ze namelijk “het korten van aanspraken blijft het uiterste middel”. Aangezien verzekeraars niet kunnen korten bestaat hier verwarring over. Graag een reactie.

Voorzitter,

De generatieneutraliteit is voor mijn fractie erg belangrijk. Kunt u toezeggen dat er heldere regels komen voor bijvoorbeeld indexatie zodat een evenwichtige verdeling is tussen jong en oud? In de stukken staat dat de systematiek van de Commissie Ultimate Forward Rate wordt overgenomen om de dekkingsgraden stabieler te maken. De brief van de minister dateert echter van voor de rectificatie van het commissierapport. In de rectificatie is het uitgangspunt van de ingroeifactor van 40 naar 20% gegaan. De commissie blijft een ingroeifactor adviseren van 10%. De ingroeifactor wordt dus gehalveerd in plaats van gekwarteerd. Wat zijn de effecten hiervan? En hoe wil de staatssecretaris omgaan met herindexatie als pensioenfondsen er weer iets beter voor staan? Kan de staatssecretaris aangeven hoe zij gaat zorgen voor premie stabiliteit?

Voorzitter

We hebben gezien dat door hun positieve reacties breed draagvlak is ontstaan voor de gewijzigde koers.  Door sociale partners, de pensioenfederatie maar ook de vertegenwoordiging van de jongeren en de ouderen is positief gereageerd. De VVD vindt dat een goed vertrekpunt. Nu is het zaak dat we doorpakken in de uitwerking en het nieuwe kader zo spoedig mogelijk behandelen.

Voorzitter hoe ziet het tijdpad eruit? Zijn er mogelijkheden om tijdig een technische briefing te organiseren om zo de vaart erin te houden.

Hoeveel tijd is voor de sector nodig om te gaan werken met het nieuwe FTK?

Voorzitter,

dan kom ik aan bij de pensioencommunicatie. De VVD vindt dat die adequaat moet zijn. Wanneer kan de staatssecretaris een ‘nieuw pensioendashbord’ opleveren? En kan de staatssecretaris bevestigen dat dit een overzicht geeft van de 1e, 2e en 3e pijler producten waarop wij aanspraak maken? Geen ingewikkelde teksten maar feitelijke en overzichtelijke informatie. En als dit nieuwe dashbord wordt opgeleverd, moet de wet dan nog worden aangepast?

Ik ga er vanuit van wel want we willen de UPO ook wijzigen en zo ja wanneer kan de Kamer deze tegemoet zien?

Dan de overgangsregeling van 2013.

Nu het nieuwe FTK pas per 1-1-’15 van start gaat, ligt het voor de hand om de overgangsmaatregel ook voor 2014 te hanteren.  Mijn fractie heeft daar al eerder naar gevraagd.

Mijn fractie gaat er vanuit dat eventuele herstelmaatregelen wel  doorgevoerd worden. Kan de staatssecretaris dit bevestigen.

Ontwerpbesluit “governance”

Voorzitter mijn fractie heeft kennis genomen van het ontwerpbesluit voorde Wet versterking bestuur pensioenfondsen. Deze wet is al ingewikkeld en lastig genoeg, terwijl stroomlijnen van taken één van de hoofdredenen was. Ik ben dan ook kritisch op de nieuwe auditcommissie. Kan de staatssecretaris aangeven wat hiervan de meerwaarde is? En waarom kan dit niet in het bestuur zelf of het controlerende orgaan worden geregeld? En kunnen deze wijzigingen wel door middel van een voorhangprocedure of is hier een wet beter op z’n plaats?

Voorzitter, een aantal brieven was wel erg laat naar de Kamer gestuurd. Te laat voorzitter om deze nog adequaat voor te bereiden. Het AO staat inmiddels al weken geagendeerd.

 

Voorzitter,

De brief over het multi-pensioenfonds.

Wat zijn de consequenties voor ringfencing van multi pensioenfondsen? Wat betekent het multi-pensioenfonds voor de waarde-overdracht?

 

Tenslotte de pensioenknip voorzitter.

In het vorige AO heeft de staatssecretaris de VVD nog toegezegd om de pensioenknip flexibeler te maken en het ook mogelijk te maken banksparen hieronder te brengen.

Nu wil de staatssecretaris de pensioenknip plotsklaps opheffen. Dit omdat er maar weinig mensen gebruik van maken. De VVD is het niet eens met de staatssecretaris.

Er bereiken mijn fractie veel signalen van mensen die zoeken naar mogelijkheden om het pensioen flexibeler in te kopen. Je zou je pensioen moeten aankopen op het moment dat de rente laag staat zoals nu. Dan ben je echt de pineut. Kan de staatssecretaris nader motiveren hoe ze tot haar besluit is gekomen om te stoppen met deze tijdelijke regeling?. En wat vindt zij van de signalen (bv Kassa) dat mensen er geen gebruik van kunnen maken en uitvoerders niet meewerken?.

Mijn fractie overweegt een motie om het kabinet op te roepen om naar een oplossing te zoeken.  Mensen die hun pensioen aankopen moeten meer keuzevrijheid hebben en niet afhankelijk zijn van de dagkoersen van de rente.  De pensioenknip kan wel goed werken als deze ook goed gecommuniceerd wordt en ruimer kan worden toegepast.

 

 

Leave your comment