Antwoorden Schriftelijke Vragen over het bericht dat bedrijven uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) yogalessen voor personeel gesubsidieerd kunnen krijgen

Maandag 16 november 2015

2015Z18737

 

Vragen van het lid Schut-Welkzijn (VVD) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat bedrijven uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) yogalessen voor personeel gesubsidieerd kunnen krijgen (ingezonden 9 oktober 2015)

 

1

Bent u op de hoogte van het bericht ‘Vraag subsidies aan voor yoga en mindfulness’? 1)

 

Antwoord 1 Ja.

 

2

Is er al contact geweest tussen het Agentschap SZW en yogaopdezaak waarin is toegezegd dat yoga onder de criteria van ESF-projecten valt?

 

Antwoord 2

Het Agentschap SZW heeft aan de eigenaresses van yoga op de zaak laten weten dat yoga niet onder de criteria van ESF-projecten valt en heeft verzocht de onjuiste informatie van hun website te verwijderen. Art. 8 van de ESF-regeling Duurzame Inzetbaarheid voor bedrijven legt namelijk vast dat alleen de kosten van een adviseur voor het opstellen van een advies of het begeleiden van de implementatie van dat advies subsidiabel zijn. Onder een adviseur wordt verstaan een persoon, niet zijnde een werknemer van de subsidieaanvrager, die in het kader van de uitoefening van zijn beroep of bedrijf als adviseur werkzaam is op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Daar valt een yogadocent niet onder. De eigenaresses hebben laten weten de onjuiste informatie te verwijderen.

 

3

Hoe beoordeelt de Europese Commissie de effectiviteit van yoga-subsidies in het kader van Europees Sociaal beleid?

 

Antwoord 3 Hier heeft de Europese Commissie geen uitspraken over gedaan.

 

4

Deelt u de mening dat yoga en mindfulness voor veel mensen een zinvolle manier zijn om hun vrije tijd te besteden en te ontspannen, maar dat yoga geen bewezen effectieve manier is om duurzame inzetbaarheid te vergroten en dat daaruit de conclusie volgt dat yoga niet zou moeten worden gesubsidieerd uit het Europees Sociaal Fonds?

 

Antwoord 4 Ik deel de mening dat yoga en mindfulness voor veel mensen een zinvolle manier kan zijn om hun vrije tijd te besteden en te ontspannen. Voor de rest verwijs ik voor beantwoording van deze vraag naar mijn antwoord op vraag 2.

 

5

Gaat u het Agentschap verzoeken om dergelijke subsidie-aanvragen af te keuren? Zo nee, waarom niet?

 

Antwoord 5 Het Agentschap SZW zal dergelijke subsidie-aanvragen afkeuren conform mijn antwoord op

vraag 2.

 

 

 

 

1) http://www.yogaopdezaak.nl/vraag-subsidie-aan-voor-yoga-en-mindfulness/

 

3 replies added

Leave your comment