Debat met minister schippers en staatssecretaris van rijn over de jaarverslagen van 2013 van het ministerie van VWS

10 juni 2014 

Voorzitter,

Dit jaarverslag laat zien dat hervormen loont. In de curatieve zorg zijn alle partijen op scherp gezet. Verzekeraars lopen meer risico, ziekenhuizen hebben geen vaste budgeten meer, prijzen zijn meer vrij en kwaliteit is beter inzichtelijk. Ook de bindende afspraken die de minister met de sector heeft gesloten, hebben hun uitwerking niet gemist. Zat de curatieve zorg vijf jaar geleden nog op een explosief groeipad, nu is de groei omgebogen en in lijn met de economische groei. Hierdoor blijven zorgkosten beter behapbaar. De VVD kijkt uit naar het resultaat van hervormingen in de langdurige zorg en WMO.

In 2013 is meer dan het dubbele minder uitgegeven dan begroot bij aanvang van Rutte II. Het grootste voordeel is behaald door het preferentiebeleid van verzekeraars bij geneesmiddelen die uit patent zijn gelopen, dat levert €0,8 miljard meer op dan verwacht. Verzekeraars medicijnen laten inkopen blijkt te werken. De VVD vindt het positief dat de hoge marges van de apothekers waar geen extra werk tegenover stond, zijn afgebouwd. Door de eigen bijdrage wordt onnodige zorgconsumptie meer voorkomen dan vooraf was voorzien. De VVD is hier voorstander van, want hierdoor stijgen de inkomsten en dat maakt de zorg houdbaar op lange termijn.

Voorzitter,

De Algemene Rekenkamer heeft de inzet van de minister en het succes om de bedrijfsvoering van het departement onder controle te krijgen, geroemd. Er worden volgens VVD-wens veel minder subsidies verstrekt en intern worden subsidies goed op doeltreffendheid en rechtmatigheid gecontroleerd.

Voorzitter,

Wanneer lukt het de minister die bedrijfsvoering ook aan Caribisch Nederland over te brengen? De rechtmatigheid van de voorschotten die zijn gedaan kan niet worden vastgesteld over de jaren 2011, 2012 en 2013. Van €59 miljoen is de rechtmatigheid onzeker, dat betekent dat niet zeker is of het begrotingsgeld uit Nederland wel aan zorg is besteed. Onduidelijk is bijvoorbeeld wie welke zorg toekomt. De minister heeft aangegeven het advies van de Werkgroep Zorg Caribisch Nederland integraal over te nemen. Positief aan dit advies is dat het belang van goede sturingsinformatie wordt onderkend. Dat zal naar de mening van de VVD toch de kern moeten zijn om de zorguitgaven daar onder controle te krijgen. Volgens de VVD-fractie moeten er duidelijke grenzen worden gesteld aan de groei van zorguitgaven aan Caribisch Nederland en moeten zorguitgaven worden verantwoord.

Voorzitter,

Mijn laatste punt: We zien in de beantwoording van vragen dat er steeds minder nieuwe zorgaanbieders worden gecontracteerd. Hoe gaat de staatssecretaris stimuleren dat zorgkantoren innovatieve zorg contracteren binnen het hen toegewezen budget? Innovatie blijft voor de VVD van essentieel belang om de arbeidsproductiviteit van de zorg te verhogen.

3 replies added

Leave your comment