Inbreng algemeen overleg arbeidsongeschiktheid

woensdag 7 oktober 2015

 

Voorzitter,

 

Het staat wel niet op de agenda, maar laat ik toch beginnen met het maken van een compliment naar het Kabinet, dat heeft besloten van twee jaar naar één jaar loondoorbetaling bij ziekte te gaan. Dit doel is gedeeld door een groot deel van de Kamer en dat is mooi. Wat hij hierover naar de Kamer schrijft geeft nog weinig achtergrond. De minister geeft aan dat hij de manier waarop hij dit gaat realiseren nader gaat uitwerken. Het verzoek aan de minister is om opties die zorgen voor een verbetering van het stelsel en de re-integratie hierin mee te nemen. Dit zou de minister kunnen zien als uitvoering van de motie Schut-Welkzijn/ Tanamal. Het gaat om de volgende opties:
Het MKB pleit voor de mogelijkheid van een toets na 13 weken, waarna wordt bepaald of een werknemer nog bij zijn eigen werkgever terug kan. Bij kleine werkgevers is dit al snel na aanvang van ziekte duidelijk. Een snelle inzet van het tweedespoor kan hier veel loonkosten en re-integratiesores van de werkgever schelen. Acture heeft in de brief van 2 oktober aan De Kamer een aantal concrete voorstellen gedaan, zoals een keuring na 1 jaar voor alle zieke werknemers, waarin wordt bezien in hoeverre de werknemer gangbare arbeid kan verrichten. Deze objectivering leidt tot ruimere mogelijkheden naar werk op een plek die bij de werknemer past. Dit lijken me zinnige opties, die bijdragen aan de verkorting van het ziekteverzuim en dus aan de verkorting van de loondoorbetaling. De VVD zou graag zien dat deze voorstellen worden uitgewerkt in nauw overleg met werkgevers zelf. Want voor hen doen we het tenslotte, dus ze moeten het ook graag willen.

 

Voorzitter,

 
De VVD heeft jarenlang gepleit voor maatregelen ter verbetering van het level playing field tussen de publieke en private verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. Private verzekeraars kunnen niet concurreren met het UWV, omdat het UWV op korte termijn goedkoper is voor werkgevers. Het UWV hoeft de risico’s in de toekomst niet af te dekken, zoals private partijen dat wel moeten.
Als uitwerking van een toezegging aan de VVD heeft de minister nu een grote stap gezet in de verbetering van het gelijk speelveld. Door de verschillen tussen het private kapitaaldekkingsstelsel en het publieke omslagstelsel op de werking van de verzekeringsmarkt te beperken. Kort gezegd komt het erop neer dat de manier hoe wordt omgegaan met de staartlasten die achterblijven bij het UWV na overstap van een werkgever naar een private verzekeraar worden gelijk getrokken met de overstap van een private verzekeraar naar het publieke UWV. Daarnaast worden ongewenste gedragseffecten in het tussenjaar 2016 voorkomen door de voorwaarde van drie jaar publieke verzekering. Hierdoor wordt een snelle switch voor korte termijn gewin niet langer rendabel. Dit vindt de VVD een uitstekende oplossing voor dit overgangsprobleem.
We zien ook graag het oordeel van de minister tegemoet, aan het eind van het jaar, over het brengen van de IVA onder het hybride stelsel. Volgens de VVD zal dit het gelijk speelveld verder bevorderen.

Daarnaast nog een suggestie om de verzekeringspremies te doen dalen in de WGA. Dat zou kunnen door de mogelijkheid in te voeren van een eigen risico in de verzekering. Dat bestaat kennelijk nog niet. In de twee jaar loondoorbetaling bij ziekte drukken werkgevers vaak de premie door een eigen risico af te sluiten. De kans op een werknemer in de arbeidsongeschiktheid is veel kleiner dan de kans op ziekte, maar in de WGA bestaat die mogelijkheid helemaal niet. Hier is geen wetswijziging voor nodig, maar wellicht kan de minister hier in zijn gesprekken met het veld eens kijken of dit idee navolging verdient.

Leave your comment