Inbreng algemeen overleg Behandelvoorbehoud Herziening Detacheringsrichtlijn

Woensdag 13 april 2016

Voorzitter,

Vandaag spreken wij over het behandelvoorbehoud bij de herziening van de detacheringsrichtlijn. De VVD heeft dit voorbehoud laten plaatsen omdat wij de werking van de interne markt voor diensten erg belangrijk vinden. Een goed functionerende interne markt voor diensten, zorgt voor werk waardoor het economisch beter gaat. Het is goed dat bedrijven kunnen meedingen naar klussen over de grenzen heen en dan hun werknemers detacheren voor de klus. Toch zijn we er niet gerust op dat deze herziening van de detacheringsrichtlijn goed voor Nederland is. Daarom wil ik in dit overleg een aantal afspraken maken met de minister, zodat hij ons tijdens de onderhandelingen in Brussel goed op de hoogte blijft houden.

Funest voor concurrentiekracht en banen
De VVD heeft namelijk grote twijfels of dit voorstel het functioneren van de interne dienstenmarkt ten goede komt. We maken ons zorgen over de concurrentiekracht van Europa als deze richtlijn wordt ingevoerd. Wat er door deze richtlijn gebeurt, is dat bijvoorbeeld een bedrijf in Polen dat mensen detacheert in de haven van Rotterdam, niet alleen het minimumloon van Nederland moet betalen, maar alle Nederlandse CAO arbeidsvoorwaarden. Dit vernietigt werk omdat de klus in Nederland ineens niet meer aantrekkelijk wordt. Graag een reactie van de minister.

Verhoging van lonen
Over die hogere beloning is mij nog veel onduidelijk. Wat wordt nu precies bedoeld met het uitbreiden van de harde kern van de arbeidsvoorwaarden van het werkland tot “remuneration”? In Nederland zijn dat CAO lonen die algemeen verbindend zijn verklaard? Wat zijn dat voor andere lidstaten waar ze geen CAO’s hebben? Als er in de CAO’s afspraken zijn gemaakt over bedrijfspensioenen, valt dit er dan ook onder, omdat het gaat over uitgesteld loon? Zo ja, wat betekent dit dan voor bedrijven? Ik wil duidelijkheid over wat de harde kern is van de arbeidsvoorwaarden waarvoor wordt gedetacheerd en dat de werkgever in het land van herkomst daar ook aan wordt gehouden.

Wat mij verder opvalt is dat er in deze richtlijn geen sprake is van tweerichtingenverkeer. Als een Nederlander in Italië gaat werken, behoudt hij gewoon zijn Nederlandse arbeidsvoorwaarden en pensioen. Er is dus sprake van een race naar de top, in plaats van het voorkomen van een race to the bottom.

Geen oplossing voor uitbuiting
Deze herziening is ook bedoeld om de uitbuiting van gedetacheerde werknemers tegen te gaan. Wie is daar nu niet voor? Ook de VVD vindt dat illegaliteit en uitbuiting van gedetacheerde werknemers moet worden voorkomen en bestraft. Daarom willen we dat er in Nederland, maar in het bijzonder in het land van herkomst op illegaal werken en uitbuiting wordt gehandhaafd. De VVD was dan ook verheugd met de onlangs uitonderhandelde handhavingsrichtlijn. Wat we nu gaan doen, voorzitter, is de zaken omdraaien. Er wordt nog niet strenger gehandhaafd, maar u wilt ondertussen wel de spelregels aanpassen. Waarom is er niet afgewacht tot zeker was hoe de handhaving zou uitpakken? De voorstellen om ook de sociale zekerheid aan te passen zijn ook uitgesteld in verband met de Brexit deal. Het was beter geweest om al deze richtlijnen in onderlinge samenhang, tegelijkertijd te behandelen.

Overige vragen
De VVD heeft nog een aantal vragen over deze richtlijn.
• We hebben begrepen dat de Baltische Staten, Tsjechië, Slowakije, Polen, Bulgarije, Roemenië en Hongarije zich al tegen de richtlijn hebben uitgesproken. Wat is dan nog de kans van slagen? Kan de minister iets meer vertellen over het krachtenveld en het behandeltraject in de Raad?
• De inperking van het vrij verkeer van diensten door deze richtlijn zou in strijd zijn met de Rome I verordening die aangeeft dat het recht van het detacherende land van toepassing is. Wat zou strijdigheid met deze Rome I verordening betekenen voor de detacheringsrichtlijn?

 

Tweede Termijn:

Informatieafspraken
De VVD fractie is er van overtuigd dat de aanpassing van de detacheringsrichtlijn, waar we vandaag over spreken, geen ‘eerlijk werk’ gaat opleveren, we zijn ervan overtuigd dat de richtlijn ‘banen gaat kosten’, zoals ook in het fiche wordt voorspeld. Dat moet de minister toch ook niet willen.

Daarom vraag ik de minister om
1) Duidelijker inzicht te geven in de effecten van deze richtlijn op de loonontwikkeling, de werkgelegenheid en de concurrentiepositie in Nederland.
2) De VVD wil ook dat de minister dit scherp blijft monitoren en vraagt de minister om de Kamer gedurende de onderhandelingen te informeren als er sprake is van grote wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie.
3) Graag wil ik met hem de afspraak maken dat voordat de Raad instemt met het eindresultaat van de onderhandelingen er nog een impact assessment komt over de gevolgen van deze herziening voor de concurrentiepositie, de werkgelegenheid en loonontwikkeling in Nederland en de EU. (Zijn partijgenoot Timmermans heeft dit net mogelijk gemaakt met de agenda “betere regelgeving”, dus daar kan hij geen nee tegen zeggen).

2 replies added

Leave your comment