Inbreng AO Arbeidsmarktbeleid Zorgsector / TSN

Donderdag 18 februari 2016

Voorzitter,

De VVD complimenteert de staatssecretaris en de gemeenten met hun inzet om de continuïteit van zorg voor cliënten goed te bewaken. Gemeentegeld moet gaan naar zorg en niet naar instellingen. Het is niet de bedoeling om TSN-overnamekandidaat Buurtzorg een startkapitaal mee te geven. Ik vraag de staatssecretaris in dit kader dan ook wat de reden is dat Buurtzorg een aparte stichting heeft opgericht om TSN over te nemen? Dit moet wat de VVD betreft niet leiden tot gedwongen winkelnering. Gemeenten hebben keuzevrijheid om ook voor andere zorgaanbieders te gaan, en in de media kunnen we lezen dat ze dit ook doen. Een gelijk speelveld voor iedere zorgaanbieder vindt de VVD hier van groot belang.

Over de inschaling volgens de CAO schalen in de zorg heb ik nog een vraag aan de staatssecretaris, omdat hier bij het veld onduidelijkheid over bestaat:

De staatssecretaris is het toch met de VVD eens dat als gemeenten een schoon huis contracteren dat ze dan niet voor uitgebreide thuiszorg hoeven te betalen?

Kan hij er voor zorgen dat dit klip en klaar is voor gemeenten.

In het debat in december hebben we het gehad over de alfahulpen die in de thuiszorg werken.

Tijdens het laatste debat heeft de VVD een motie ingediend om te borgen dat gemeenten contractvrijheid houden en voor hun cliënten zorg kunnen blijven organiseren, ook met behulp van alfahulpen.

Die motie heb ik aangehouden, omdat de staatssecretaris heeft toegezegd dat hij in de uitwerking van regelgeving deze contractsvrijheid zal borgen als het niet gaat om  schijnconstructies met alfahulpen. Ik wil van de staatssecretaris weten hoe het met de uitwerking van deze toezegging staat.

 

 

Dan ZZP-ers. Het is de minister en staatssecretaris niet gelukt om de vragen over ZZP-ers te beantwoorden voor het AO. Het overleg vindt ook eerder plaats dan ik bij indiening verwachtte, dus dat kan ik me ook goed voorstellen..

Er bereiken de VVD meerdere signalen van ZZP-ers in de zorg  die een afwijzing hebben gekregen van de Belastingdienst op de modelovereenkomst volgens de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties DBA? De reden van de afwijzing van de modelovereenkomst door de Belastingdienst wordt gelegd bij een tegenstrijdigheid met de  Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ). De VVD vindt het van het grootste belang, dat ZZP-ers door kunnen werken in de zorg, voor bijvoorbeeld de palliatieve zorg is dat zelfs essentieel. Hoe zit dit en hoe gaat u ervoor zorgen dat ZZP-ers vanaf mei, na het verdwijnen van de VAR, als ZZP-er in de zorg kunnen blijven werken? Moet hiervoor de modelovereenkomst worden aangepast, of de wet?

 

Het rapport Naar nieuwe zorg en zorgberoepen geeft een prachtige inkijk in hoe de zorg er in 2030 kan uitzien. Een zorg waarin de patiënt de regie voert en het functioneren van mensen, thuis en in hun werk centraal staat. De VVD vindt dit een positief streven. Je hebt een beperking, maar je bent het niet.  Hiervoor is een omslag nodig van gerichtheid door zorgverleners op ziekte en zorg  naar het nemen van meer verantwoordelijkheid door mensen zelf en het organiseren van zorg in netwerken. De vraag is hoe de minister deze ontwikkeling ziet? Is de huidige ontwikkeling van de beroepen hier geënt op dit toekomstbeeld? Welke beroepen hebben we nodig om die slag te maken? Wat is de rol van domotica? En wat doet deze ontwikkeling naar zorg in netwerken met de medische kwaliteit van de geleverde zorg? Beroepen als de verpleegkundig specialist en de phycisian assistant zijn vaak vanuit het bestaande aanbod en binnen de grenzen van de eigen discipline ontwikkeld. Hoe zorg je dat je meer out-of-the-box denkt bij de ontwikkeling van beroepen voor de toekomst?

Wanneer kunnen we de wijzigingen van de Wet BIG tegemoet zien?

 

 

Laatste punt is het Actieplan Veilig werken in de zorg. Ik heb hier ook schriftelijke vragen over gesteld. Mede door de VVD is deze regeling er sinds 2012. En die is voor 2016 voortgezet. Sindsdien is fysiek geweld teruggedrongen, maar verbaal geweld stijgt. Het is van het grootste belang dat zorgverleners ongehinderd hun werk kunnen doen. Ook verbale intimidatie moet verder worden teruggedrongen. Welke projecten lopen en welke nieuwe projecten zijn sinds begin dit jaar ?

2 replies added

Leave your comment