Schriftelijke Vragen van de Leden Schut-Welkzijn en Rutte (beiden VVD) over het bericht “Ook vrijgevestigde Zorgaanbieders aan WNT gehouden”

Schriftelijke vragen aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van de leden Schut-Welkzijn en Rutte (beiden VVD) over het bericht “Ook vrijgevestigde Zorgaanbieders aan WNT gehouden”.

 

  1. Heeft u kennisgenomen van het artikel “Ook vrijgevestigde Zorgaanbieders aan WNT gehouden”[1]
  2. Kunnen solistische zorgverleners onder de Wet Normering Topinkomens (WNT) vallen? Bent u het met de leden van de VVD eens dat de WNT niet van toepassing is op vrije beroepsbeoefenaren?
  3. Is het CIBG opgedragen om een toelating tot de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) als criterium te gebruiken om te bepalen wie van de vrije beroepsbeoefenaren onder de WNT valt? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom hebben ze het dan gedaan?
  4. Bent u het met de leden van de VVD eens dat de WTZi ooit is bedoeld om te bepalen welke instelling wel of niet zorg mocht verlenen en dat het gebruik van deze toelating om te bepalen welke vrije beroepsbeoefenaar onder de WNT valt, buiten de reikwijdte van de WTZi valt? Zo nee, wat is uw reactie op het commentaar van de advocaten in het SKIPR artikel? Zo ja, wilt u met het CIBG in gesprek gaan over het ten onrechte gebruiken van de WTZi als selectiecriterium?
  5. Wat zijn de consequenties voor de zorgaanbieders die niet op het verzoek van het CIBG ingegaan zijn om de online vragen te beantwoorden?
  6. Wat zijn de gevolgen voor de 1250 zorgaanbieders die naar aanleiding van het invullen van de vragenlijst onder de (WNT) blijken te vallen?

[1] Skipr, 25 november 2016

https://www.skipr.nl/actueel/id28614-ook-vrijgevestigde-zorgaanbieders-aan-wnt-gehouden.html

 

3 replies added

Leave your comment