Spreektekst debat Integriteit en Verwevenheid met minister Schippers

Spreektekst debat Integriteit en Verwevenheid met minister Schippers

Het geld van de belastingbetaler moet goed worden besteed. De overheid is er voor de mensen, dus moet er een goede service worden geleverd tegen een redelijke prijs.

Bij (semi) publieke organisaties zijn de maxima in de Wet Normering Topinkomen leidend in de beloning. Die maxima zijn in de zorg per januari 2014 ingegaan. De VVD-fractie vindt dat iedereen zich aan de wet moet houden. Natuurlijk zullen sommigen altijd op zoek zijn naar het omzeilen van de wet. Het was goed te lezen dat het niet uitmaakt hoe iemand zichzelf noemt, adviseur of bestuurder, maar dat het feitelijk functioneren van de persoon leidend is. Dat vergemakkelijkt de handhaving, lijkt me.

De vraag is dan ook, wat de ervaring zijn met de nieuwe wetgeving? Zijn er dit jaar al meldingen van topbestuurders die de Wnt-norm overschrijden en hoe gaat de minister de wet handhaven? Is het instrumentarium voldoende hiertoe? Moet het controleprotocol worden aangescherpt?

De VVD fractie is er blij mee dat minister Plasterk in het debat over de Wet Normering Topinkomens heeft onderstreept dat medisch specialisten een uitzondering vormen op de zogenaamde WNT3. Hierdoor is de afspraak die de minister heeft gemaakt met medisch specialisten in het hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg bevestigd. Kan de minister aangeven hoe zij de uitwerking van die toezegging voor zich ziet?

Ten aanzien van integriteit:

De VVD fractie vindt het van belang dat integer handelen binnen organisaties, in het bijzonder bij de overheid wordt gecultiveerd.

Integriteit wordt bevorderd in organisaties waarin de juiste checks and balances zijn ingericht, waar meerdere ogen meekijken. Waar vertrouwen heerst en waar werknemers hun bedenkingen kunnen uiten over gemeende misstanden en niet-integer handelen van collega’s of bestuurders. In deze cultuur van openheid , zijn er vertrouwenspersonen en een klokkenluiderregeling zijn. Dit versterkt het zelfreinigend vermogen van organisaties waardoor misstanden kunnen worden geadresseerd voordat ze uit de hand lopen. Dat is van alle tijden. En dit beeld herken ik ook in het overgrote deel van de zorg. Mensen die loyaal en met hart voor de zorg werken.

De minister geeft het voorbeeld van openheid door bijvoorbeeld maandelijks alle declaraties van haarzelf en de ambtelijke top te publiceren. Zo kan iedereen meekijken. De VVD fractie gelooft dat transparantie hier een disciplinerende werking heeft.

4 replies added

Leave your comment