Spreektekst debat met minister Asscher over Verzuimbegeleiding

Voorzitter,

De VVD vindt dat de privacy van werknemers bij ziekte moet worden beschermd. Wat we hebben gezien in de ZEMBLA uitzending, dat werkgevers dossiers bijhouden over de ziekte van werknemers, dat kan niet en de VVD vindt dat hier op gehandhaafd moet worden.

Bij ziekteverzuimbeleid hebben zowel werkgevers en werknemers een taak. Werknemers moeten geholpen en gestimuleerd worden om snel beter te worden en weer aan het werk te gaan, de werkgever moet weten waar de belastbaarheid ligt van de werknemer anders kan hij niet meewerken aan re-integratie.

Het hele gebied wat werkgevers wel en wat zij niet mogen weten, is in de praktijk een grijs gebied. Er is een hele set aan cryptische omschrijvingen gekozen in de communicatie tussen werkgevers en bedrijfsartsen om aan de wet te voldoen. De voorzitter van de verzekeringsartsen, Jim Faas, heeft dat in zijn bijdrage in het rondetafelgesprek uitermate aangetoond. Als je chemotherapie krijgt, word je ‘gericht behandeld’, ben je moe, dan ben je ‘energetisch beperkt. Ook het College Bescherming Persoonsgegevens CBP heeft aangegeven dat de gedragscode “Gegevensverkeer en samenwerking bij arbeidsverzuim en re-integratie” dateert uit 2006 en wellicht kan worden herzien. Wil de minister ervoor zorgen dat het CBB en de KNMG de herziening van de gedragscode oppakken?

De kern is hoe een plan van aanpak voor reintegratie wordt uitgewerkt en dat iedereen weet wat er wel en niet in kan.

Wil de minister onderzoeken en bevorderen dat voor alle partijen duidelijk is wat mag worden vastgelegd in zo’n plan van aanpak?

Het rapport van Panteia:’Aandacht voor arbeid in de zorg” geeft aan dat er effectieve interventies mogelijk zijn door meer samenwerking tussen de bedrijfskundige en geneeskundige gezondheidszorg. De minister geeft in zijn reactie niet aan of hij de aanbevelingen opvolgt. Hij verwijst naar het SER onderzoek over de toekomst van arbeidsgerelateerde zorg.

Is de minister het met mij eens dat de interventies van Panteia veel meer doen aan de verbetering van verzuimbegeleiding dan de aanbeveling die de FNV doet in zijn rapport “Verzuimbegeleiding, een corrupt systeem?”

Wil de minister bewerkstelligen dat het SER-onderzoek zich niet versmald tot het onderzoeken van de FNV-oplossing, maar zich verbreed tot de interventies in het rapport Aandacht voor arbeid in de zorg’’?

Voorzitter,

Het probleem van privacybescherming wordt gezien als veroorzaakt door de inhuur van niet-gecertificeerde arbodiensten. Die verplichte certificering is echter in 2005 afgeschaft.

Waarom is dit gebeurd in 2005? Deelt hij de mening van de OVAL dat verplichte certificering  een oplossing is voor het probleem van eenpitters die zich niet aan de wet houden?

Is de minister het met de VVD eens dat je via een meldpunt wel klachten krijgt, maar geen totaalbeeld van de  werkelijkheid? Kijken naar de hele situatie en niet allleen naar klachten van FNV leden.

 

 

Leave your comment