Spreektekst debat met minister Schippers over Integrale bekostiging van zorg

11 februari 2015

Spreektekst Integrale bekostiging

 

Voorzitter,

De VVD is voor één tarief voor de totale zorg en is dus voor de integrale bekostiging van medisch specialistische zorg. Eerst betaalde de verzekeraar apart voor de loonkosten van de medisch specialist, het gebouw en de behandeling. Dat maakte de onderhandeling over de tarieven heel ingewikkeld tussen verzekeraars en ziekenhuizen. Omdat er rekening moest worden gehouden met een vast honorariumbudget voor medisch specialisten. In die zin wordt de bedrijfsvoering van de medisch specialistische zorg nu even normaal als dat die bij andere zorg al was.

De VVD heeft vragen over de uitwerking hiervan. Wat opvalt uit de NZa monitor is dat verzekeraars al wel contracten hebben gesloten met ziekenhuizen voor 2015. De NZa zegt dat er tussen ziekenhuizen en specialisten onderling nog weinig afspraken lijken te zijn gemaakt over de verdeling van kosten en risico’s, prijs, kwaliteit en productie. Hoe de kosten en opbrengsten intern worden gedeeld, wie er verantwoordelijk is als de werkelijkheid afwijkt van de planning, is nog niet geregeld. Onderkent de minister deze risico’s voor de bedrijfsvoering van ziekenhuizen? We weten dat de IGZ zelftest kan helpen om bestuurders en medisch specialisten inzicht te geven in welke afspraken ze nog moeten maken? Heeft dat effect? Hoe kan zij stimuleren dat deze afspraken tot stand komen? Heeft de verzekeraar hier een rol, of is die rol beperkt tot de afspraak met de contractpartner, het ziekenhuis?

 

Voorzitter,

De VVD is er voorstander van dat de medisch specialist vrij kan kiezen om in loondienst te gaan of het vrije beroep te blijven uitoefenen, maar er kan niet langer zelfstandig worden gedeclareerd. Medisch specialisten die willen ondernemen lopen risico op hun aandeel in het ziekenhuis, doen investeringen in apparatuur en hebben met elkaar personeel in dienst. Dat vindt de VVD een goede zaak, de medisch specialist loopt zo ondernemersrisico evenals andere ondernemers. De ministeries van Financiën en VWS hebben goed samengewerkt met het veld om vooraf zekerheid te bieden aan medisch specialisten over hun fiscale positie. Kan de minister een toelichting geven over de laatste stand van zaken nu dat alle specialisten die een bedrijf willen vormen zich voor 1 januari bij de fiscus hebben moeten melden? Hoeveel medisch specialisten hebben gekozen voor welke modellen?

 

Voorzitter, tenslotte de regiomaatschappen. Samenwerking tussen medisch specialisten op medisch gebied kan de kwaliteit bevorderen. Een fusie in een regiomaatschap is hiervoor niet nodig. Zo’n fusie kan leiden tot monopolievorming van alle medisch specialisten in een regio.

De minister zegt dat de De Autoriteit Consument en Markt en de Zorgautoriteit de ontwikkeling van de regiomaatschappen scherp in de gaten houden. Heeft de fiscus regiomaatschappen goedgekeurd? En zo ja, hoe gaan zij declareren? Direct of via een ziekenhuis? De uitoefening van deze marktmacht ten opzichte van ziekenhuizen en verzekeraars vindt de VVD een ongewenst effect van regiomaatschappen.

3 replies added

Leave your comment