Spreektekst overleg met bewindslieden Sociale Zaken over de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSBVC)

Voorzitter,

Dank u wel, er staan veel brieven op de agenda, maar vele brieven overlappen elkaar en de VVD-fractie is het soms niet duidelijk wat nu de inzet van het Kabinet is in sommige dossiers. Hier heb ik enige vragen over: In de brief van de minister van 24 mei jl. inzake de inzet van het kabinet ter versterking van de sociale dimensie van de EMU staat dat er in  Europa gestreefd moet worden naar eerlijke beloning, waardoor werknemers een fatsoenlijk leven kunnen leiden. Het is niet de bedoeling dat het vrij verkeer van personen in de EU leidt tot nadelige sociale gevolgen voor de migrerende werknemers of hun collega’s in het werkland. Voorzitter, twee pagina’s verder in dezelfde brief stelt het Kabinet dat loonvorming op nationaal niveau moet plaatsvinden en dat de meerwaarde van Europa gelegen is in het delen van best practices.

Voorzitter, wat is nu de inzet van het Kabinet? De VVD fractie is van mening dat sociale zekerheid primairtoebehoort aan de individuele lidstaten zelf. Het loonniveau en de uitkeringen zijn afgestemd op de lokale levensstandaard, de vraag naar arbeid en staat in verhouding tot de hoogte van de belastingen. Naar de mening van de VVD  doet een Europese bodem voor het minimumloon nu juist af aan het goed functioneren van de interne markt. Als arbeid echt mobiel is binnen de Europese Unie, zullen werknemers daar naar toetrekken waar de lonen hoger zijn. Als de lonen te laag zijn, zullen er tekorten komen aan lokaal personeel, waarna de lonen weer gaan stijgen. Deze dynamiek maakt dat Europese lidstaten buiten de EU beter concurreren. Hierdoor hoeven we ook geen mensen van buiten Europa aan te trekken. De EU zal de met Europese informatie voorziening in het EURES programma de vacatures inzichtelijk moeten maken, zodat duidelijk wordt waar de banen zijn, zodat vraag en aanbod elkaar kunnen vinden.

Dat is het beleid wat de VVD ondersteunt. Voorzitter, wat in de inzet van het Kabinet ten aanzien van het Europese loonbeleid achterwege blijft, is dat er ook bedrijven moeten zijn die dit hogere (minimum)loon dan betalen. Je mag toch verwachten dat met de aanhoudende recessie in Europa werk nu boven inkomen gaat. Zo komen we op het volgende punt, voorzitter.

Het bestrijden van (jeugd)werkloosheid gecoördineerd vanuit de EU. De minister haalt de motie van Servaes c.s. aan  van 7 maart jl. om de sociale dimensie van de EMU te versterken. In de Nederlandse opstelling inzake de aanpak van de jeugdwerkloosheid wordt achterwege gelaten dat een motie van collega Servaes van 21 mei jl. die oproept prioriteit te geven aan de bestrijding van de jeugdwerkloosheid in de Europese Unie is verworpen. Hoe gaat het Kabinet om met de stellingname van de Kamer dat er geen steun is van de Kamer voor dit verzoek? Gaat zij zich uitspreken tegen de aanbevelingen van de Europese Commissie?

In de vorige raad benadrukte Minister Asscher het belang van de eigen verantwoordelijkheid van jongeren. De VVD-fractie steunt de minister hierin. De VVD is tegen een Europese aanpak van jeugdwerkloosheid, dat moge duidelijk zijn. We ondersteunen het beleid om jeugdwerkloosheid te voorkomen door het tegengaan van voortijdige schooluitval en het bevorderen van school naar werk en werk-naar-werk-trajecten. We zijn tegen een jeugdgarantie voor iedereen onder de 23, omdat dit de verantwoordelijkheid weg haalt waar die primair thuis hoort, bij de jongere zelf. Uit de evaluatie van alle werkgelegenheidsplannen die we als Kamer in de pilot wetenschap en parlement hebben gekregen,  is gebleken dat vier weken wachten met het uitkeren van de bijstand de meest effectieve maatregel is om jongeren eerder aan het werk te krijgen. De stok werkt kennelijk nog altijd beter dan de wortel.

We hebben gehoord dat aanstaande vrijdag bij de permanente vertegenwoordigers het voorstel voor ligt om de pensioenen mee te nemen bij grensoverschrijdende arbeid. De VVD-fractie vindt het positief dat hier overeenstemming over is bereikt.

Daarnaast nog even kort de aanbeveling van de Europese Commissie ten aanzien van Nederland: De VVD fractie vindt het positief dat de Europese Commissie Nederland aanmoedigt vooral door te gaan met hervormen van de arbeidsmarkt.

Tenslotte: de koopkrachtcompensatie voor oudere belastingplichtigen. In de vorige kabinetsperiode is die met goede bedoelingen ingevoerd om ouderen die voor 90% in Nederland belasting betalen tegemoet te komen. Het Kabinet maakt nu de inschatting dat deze maatregel Europeesrechtelijk geen stand houdt en moet worden geëxporteerd buiten Nederland. Jammer dat dit kennelijk niet kan. De dekking van deze tegenvaller van 90 miljoen structureel is gedaan door een generieke korting van de compensatie. Dat is volgens de VVD-fractie een logische keuze en die ondersteunen we ook. Vandaar dat we ook tegen de motie hebben gestemd van collega Krol op dit punt.

 

Leave your comment