Spreektekst Algemeen Overleg SUWI

8 april 2015

Voorzitter,

De VVD wil dat uitvoeringsinstanties service leveren aan hun klanten, de uitkeringsgerechtigden en de werkgevers. We zijn er blij mee dat het UWV meer service gaat leveren door het loon en de uitkering vooraf met elkaar te verrekenen per juli 2015. De Sociale Verzekeringsbank deed dit al eerder. Het is een vurig bepleite wens van de VVD. Vergissingen bij het opgeven van inkomen aan het UWV  kunnen zo worden voorkomen en zo ook de boetes die hiervan het gevolg kunnen zijn.

 

Voorzitter,

De ICT missers bij zowel de SVB als UWV betreuren we zeer. Over het falen van het veranderprogramma de SVB tien is al vele malen gesproken. Is het nu zo dat de vele taken die de SVB er per 2015 bij heeft gekregen minder goed worden uitgevoerd door het achterblijven van de implementatie van de nieuwe software? Het UWV is gestopt met een digitaliseringsproject omdat de ICT leverancier failliet is gegaan. Hoe kunnen de oorspronkelijke ramingen en de kosten die vervolgens uit de ontwikkelfase naar voren kwamen zo ver uit elkaar liggen? Wat was de oorspronkelijke inschatting en op basis van welke gegevens is deze gemaakt? Waarom is er dan toch nog 20,3 miljoen uitgegeven? Waaraan is dit uitgegeven?

En wat heeft dit nu opgeleverd? Het kan toch niet zo zijn, dat digitalisering eruit bestaat dat formulieren voor werkgevers kunnen worden gedownload, ingevuld en ge-upload? Dat is techniek van tien, vijftien jaar terug. De VVD gaat ervan uit dat bij de organisaties die hebben gefaald compensatie zal worden geclaimd. Het gaat hier om tientallen miljoenen belastinggeld.

 

Het is noodzakelijk dat de overheid verder digitaliseert omdat achterliggende systemen niet zijn meegegaan in bijvoorbeeld de fusies van instellingen binnen het UWV. Wat kan de overheid hier leren van het bedrijfsleven? En wat wordt hier geleerd van de resultaten van de commissie Elias? Zijn er onafhankelijke buitenstaanders die hier meekijken en tijdig meesturen? Hoe gaan de minister en staatssecretaris ervoor zorgen dat dit in de toekomst niet weer mis gaat.

 

Voorzitter, voor de VVD is het van belang dat een uitkering primair is voor mensen die in Nederland wonen. En als die uitkeringen dan toch naar bijvoorbeeld Marokko gaan, dat ze dan worden verlaagd omdat de prijzen daar lager liggen. Daar zit, door de motie van de VVD en de SGP eindelijk schot in. We hebben kunnen vernemen dat de minister op bezoek is geweest bij het Koninkrijk Marokko. Hoe is er gereageerd op het wetsvoorstel om het sociale zekerheidsverdrag op te zeggen? De brieven die we in de Kamer uit het Marokkaanse parlement hierover hebben mogen ontvangen, bieden helaas nog weinig blijk van realiteitszin.

Voorzitter,

de VVD vindt dat de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel tot opzegging van het verdrag moet doorgaan volgens het schema dat in het wetsvoorstel is opgenomen. Dus behandeling voor de zomer. Wanneer kunnen we de nota naar aanleiding van het verslag verwachten? Als het verdrag tijdens het proces van opzegging wordt aangepast, beantwoordt dit aan de uitvoering van de motie Schut-Welkzijn. Maar hier gaan we niet op wachten, want dat doen we inmiddels al vier jaar.

 

Voorzitter, dank voor de brief en de uitgebreide studie ter uitvoering van de motie Omtzigt/Schut-Welkzijn over hoge aanspraken op onder meer sociale zekerheid bij kortdurend verblijf in Nederland. In Duitsland kent men een referte-eis van 5 jaar, voordat aanspraak kan worden gemaakt op sociale zekerheid nadat premies zijn betaald. Zou een dergelijke referte-eis sociale zekerheidsmigratie van buiten de EU in Nederland verder kunnen indammen?

 

2 replies added

Leave your comment