Spreektekst overleg bewindslieden sociale zaken en werkgelegenheid

14 februari 2013

 

Voorzitter, ik heb een drietal onderwerpen die ik wil behandelen.

1 UWV Jaarplan 2013 UWV: Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen UWV streeft naar versobering en meer efficiency. De kosten van de staf zal met 30% afnemen. Vereenvoudiging van uitkeringswetten zal uitvoering minder complex en goedkoper maken. Dit vindt de VVD fractie een nobel streven. Er is een aantal vragen dat ik hierover aan de minister wil stellen.

  • A Ten eerste over de startersregeling om mensen de stimuleren een eigen bedrijf te starten uit een uitkering: Vorig jaar is een aantal starters onterecht van fraude beticht met deze regeling. We hebben hier uitgebreid over gesproken en hier zijn ook maatregelen op genomen. Heeft dit de aantrekkelijkheid van de startersregeling beïnvloed, hoeveel gebruik wordt er nu van gemaakt en hoe verloopt de uitvoering van de startersregeling nu?
  • B Er zijn verschillende klachten geweest over de bereikbaarheid van het UWV. In een werkbezoek aan het UWV en in de beantwoording van schriftelijke vragen hebben we gehoord dat dit een relatief klein probleem is, als je kijkt hoeveel contacten het UWV heeft. Toch krijgt de VVD fractie van verschillende private verzekeraars het signaal dat de systemen van het UWV niet stabiel genoeg zijn om de grote hoeveelheid releases en de groeiende hoeveelheid klantencontacten te verwerken. Kan de staatssecretaris hierop reageren?

2 Fraude

  • A Inspectierapport Naleven van verplichtingen: De Inspectie heeft onderzoek gedaan naar hoe vaak mensen een sanctie hebben gekregen die onvoldoende hun best doen om aan een baan te komen.  De Inspectie meldt dat er 5800 (1%) sancties zijn opgelegd wegens het niet voldoen aan de arbeidsplicht in 2010. Dit op een totaal aantal WW-gerechtigden van 684.000. Het grootste deel van de sancties betreft onvoldoende solliciteren en ongewenst gedrag. Dit vindt de VVD fractie weinig. Kan de staatssecretaris dit aantal toelichten?

 

Tegelijkertijd is uit de loonaangiften van werkgevers achterhaald dat 80.000 loonbetalingen niet zijn verrekend met de WWB-uitkering en ook niet zijn opgegeven. Ze zijn ook niet opgenomen als opgespoorde fraude in de fraudestatistiek. Graag wil ik een reactie van de minister. Wordt deze informatie per casus aan gemeenten teruggekoppeld? Ik roep de minister op tot het stimuleren van boekenonderzoek door gemeenten. Gaat de staatssecretaris er vanuit dat de strengere frauderegelgeving per januari 2013 soelaas biedt?
De VVD heeft bij de begrotingsbehandeling gevraagd om agressie als zelfstandige grond voor stop zetten van de uitkering op te nemen in de wet. Hoever staat het hiermee?

  • B Vanaf eind januari is in het nieuws gekomen dat er voor 6 miljoen is gefraudeerd met toeslagen in de kinderopvang. Natuurlijk realiseer ik me dat deze fraude ook aan de orde komt bij het overleg over de kinderopvang. Maar gezien de grote publieke verontwaardiging hierover, wil ik de minister in de gelegenheid stellen hier een eerste reactie op te geven.

De vragen die ik hierover heb gesteld zijn beantwoord. Ik heb begrepen dat er per 2012 maatregelen zijn genomen om fraude zo groot te laten worden, doordat de kinderopvangtoeslag niet voor een heel jaar kan worden aangevraagd. Dank voor de snelle beantwoording.

3     Brief Asscher over berichtgeving in de media over stoppen uitkeringen aan Nederlanders in Marokko.

  • Al in 2011 besloot het toenmalige kabinet dat Nederland de export van uitkeringen naar landen buiten de Europese Unie zoveel mogelijk beperkt. Het vorige en ook het huidige kabinet is van mening dat sociale voorzieningen, zoals de kinderbijslag, in beginsel zijn bedoeld als tegemoetkoming van de kosten van  het levensonderhoud die in Nederland worden gemaakt.
  • Marokko weigert al twee jaar het bilaterale Sociale Zekerheidsverdrag aan te passen. In zijn brief van 14 januari schrijft de minister dat en ik citeer: “het kabinet tot de conclusie is gekomen dat wanneer er geen bevredigende uitkomst is van het overleg met Marokko, het een wetsvoorstel houdende de goedkeuring van de opzegging van het sociale zekerheidsverdrag met Marokko zal indienen bij het parlement”.
  • Voor de VVD is de maat vol. Wie niet wil horen, moet maar voelen. Twee jaar onderhandelen leidt tot niets. Dan zit er in de optiek van de VVD maar  een ding op: Opzeggen dat verdrag. Het verdrag kan een half jaar vooraf eenzijdig worden opgezegd. Klopt dit, vraag ik de minister? Als de minister het verdrag per 1 juli  opzegt, dan stopt de werking per 1 januari 2014. Zo wordt de financiele doelstelling van 6 miljoen uit het regeerakkoord ook gehaald. Ik vraag de minister de opzegging van het verdrag per direct in gang te zetten door te starten met het maken van een goedkeuringswet.

Leave your comment