Debat met staatssecretaris Klijnsma over de AOW tweewoningenregel

18 juni 2014

Voorzitter,

Eind vorig jaar constateerden verschillende leden na het werkbezoek aan de Sociale Verzekeringsbank en een gesprek met de ombudsman dat de criteria die bepalen of iemand samenwoont in de AOW onhelder en voor meerdere uitleg vatbaar waren. Bovendien gingen de verschillende regiokantoren van de SVB hier verschillend mee om. De VVD kreeg veel brieven van mensen die wilden samenwonen, maar die hun eigen woning niet konden verkopen. Of ze wilden een paar dagen per week voor elkaar zorgen, maar waren bang als samenwonenden te worden aangezien, omdat ze hun eigen woning wilden aanhouden. Samenwonen zou in deze gevallen de lasten verhogen en de inkomsten doen dalen.
Dit was reden genoeg om de staatssecretaris in commissieverband te vragen de samenwoon criteria te verhelderen. Hierbij stond voor de VVD voorop dat het dragen van kosten voor een zelfstandige woning doorslaggevend moest zijn voor een alleenstaande, hogere AOW uitkering.
Met deze wet is aan dit verzoek van De Kamer tegemoet gekomen en dat vindt de VVD een goede zaak. helder, uitvoerbaar beleid, voor iedereen te begrijpen, dit draagt bij aan het gevoel van rechtszekerheid van mensen, ze weten wat ze aan de overheid hebben. Dat is winst voor allen.
Wat vooraf niet te voorzien was, zijn de hoge verwachte gedragseffecten, die nu geschat worden op jaarlijks 20 miljoen euro. Wat is de achtergrond van deze gedragseffecten? Zullen er zoveel meer AOW-ers gaan samenwonen? Wil de staatssecretaris de daadwerkelijke gedragseffecten monitoren en De Kamer over de ontwikkeling hiervan periodiek rapporteren? Ook wil de VVD graag dat de handhaafbaarheid wordt gemonitord. Is die handhaafbaarheid inderdaad sterk verbeterd?

Voorzitter,
De VVD is er voorstander van om de voorschotregeling af te schaffen. Deze tijdelijke regeling is ingewikkeld, gaat gepaard met veel administratieve lasten voor mensen die er gebruik van maken en wat schetst de verbazing: er is vorig jaar nauwelijks gebruik van gemaakt. Dat zijn nu regelingen die je niet moet willen.
Bovendien is hier al de overbruggingsregeling voor in de plaats gekomen als vangnet voor mensen die zich niet hebben kunnen voorbereiden op de verhoging van de AOW-leeftijd. De VVD vindt het onnodig als deze twee regelingen naast elkaar blijven bestaan.

Voorzitter,
Dit wetsvoorstel kan dan ook op de steun van de VVD rekenen.

Leave your comment