Motie en inbreng tweede termijn debat Fraudewet

Woensdag 18 mei 2015,

Voorzitter,

 

Als ik thuis op de bank het debat van gisteren zou hebben gezien, zou ik me afvragen waarom ik alles netjes volgens de regels doe, terwijl het loont om het verkeerd te doen. Er werd een rookgordijn opgeworpen.

Het CDA die wil fraude die mensen zelf melden afdoen met een waarschuwing, D66 is het daarmee eens en wil nog verder gaan. Dat is wat deze Kamerleden voorstellen. Dat is waardoor fraude niet meer stevig wordt bestraft en waardoor het loont.

De VVD wil niet dat iemand een jaar lang kan zwart werken naast de WW en dan een waarschuwing krijgt. De minister heeft bevestigd dat ook in het geval dat iemand een jaar lang zwart werkt, maar zichzelf vervolgens meldt, een waarschuwing kan worden gegeven. Dat wordt aan de uitvoerder overgelaten. Dit wil de VVD voorkomen. Deze mogelijkheid willen wij niet bieden.

De VVD neemt het op voor de mensen die  best bereid zijn belasting te betalen voor de uitkering van een ander als die niet in zijn eigen inkomen kan voorzien, maar niet willen dat ze wegkomen met fraude. En dat is wat hier gebeurt, het vaker waarschuwen zorgt ervoor dat mensen wegkomen met fraude.

Daar kan de VVD nooit voorstander van zijn. Fraude mag niet lonen.

Want fraude komt veel meer voor dan we vermoeden en mensen maken zich zorgen over het misbruik van onze solidariteit.

Vergissingen kunnen we voorkomen. Door vooraf inkomens te verrekenen met de uitkering. Vorig jaar heb ik hier in juli een motie over ingediend, die ik heb aangehouden, maar waar nog onvoldoende uitvoering aan is gegeven.

 

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat fraude niet mag lonen,

constaterende dat in de praktijk blijkt dat mensen zich vergissen in de gegevens die ze moeten aanleveren,

overwegende dat het beter is vergissingen te voorkomen, dan fraude achteraf af te doen met een waarschuwing,

overwegende dat wanneer inkomen vooraf wordt verrekend met de hoogte van de uitkering vergissingen kunnen worden voorkomen;

overwegende dat het UWV in de Wet Werk en Zekerheid deze inkomensverrekening vanaf 1 juli 2015 toepast,

overwegende dat gemeenten voor inkomensverrekening informatie uit Suwinet kunnen gebruiken;

vraagt de minister of hij in overleg met gemeenten regelt dat gemeenten inkomens met uitkeringen kunnen verrekenen per 1 juli 2017,

 

 

en gaat over tot de orde van de dag,

 

 

Schut-Welkzijn

 

 

 

Leave your comment