Motie ingediend bij WGO Jaarverslag en Slotwet SZW

Donderdag 23 juni 2016, De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het doel van de actieplannen 50+ is om ouderen aan een baan te helpen, overwegende dat de Algemene Rekenkamer heeft geconstateerd dat onduidelijk is of instrumenten ter bestrijding van ouderenwerkloosheid in het verleden hebben gewerkt, constaterende dat er objectief onderzoek is en SMART criteria […]

Motie en inbreng tweede termijn debat Fraudewet

Woensdag 18 mei 2015, Voorzitter,   Als ik thuis op de bank het debat van gisteren zou hebben gezien, zou ik me afvragen waarom ik alles netjes volgens de regels doe, terwijl het loont om het verkeerd te doen. Er werd een rookgordijn opgeworpen. Het CDA die wil fraude die mensen zelf melden afdoen met […]

Twee Moties ingediend bij Wetsbehandeling Wet Verbetering Hybride Markt WGA

Wet verbetering hybride markt WGA 17 maart 2016   Motie 1:   De Kamer, Gehoord de beraadslaging, Overwegende dat het verzekeringsstelsel in de arbeidsongeschiktheid een complexe mix is van de publieke Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) en de hybride Werkhervatting Gedeeltelijke Arbeidsgeschiktheid (WGA), Overwegende dat een vereenvoudiging van dit systeem het gelijk speelveld tussen publieke en […]

Motie VAO Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid

Donderdag 3 maart 2016   De Kamer,   Gehoord de beraadslaging,   Overwegende dat uitkeringen als de kinderbijslag bedoeld zijn als tegemoetkoming in de kosten van levensonderhoud van kinderen die in Nederland wonen,   Overwegende dat de Kamer al op 5 december 2013 de motie Heerma heeft aangenomen die het Kabinet oproept om te komen […]

Motie ingediend bij het VAO TSN/Toekomst Thuiszorg

Motie Verslag Algemeen Overleg TSN / Toekomst thuiszorg   De Kamer,   gehoord de beraadslaging,   Constaterende dat gemeenten nu beleidsvrijheid hebben om de thuishulp op maat te organiseren,   Overwegende dat vele gemeenten, als Tilburg, naar tevredenheid van zowel cliënten als hulpen, decennia lang werken met een combinatie van hulpen in loondienst van een […]

Motie VAO Handhaving

Donderdag 2 juli 2015 Bekijk hier het debat terug ( (vanaf 14.33 uur/6.53 min)   De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat fraude niet mag lonen, constaterende dat in de praktijk blijkt dat mensen zich vergissen in de gegevens die ze moeten aanleveren, overwegende dat wanneer inkomen vooraf wordt verrekend met de hoogte van de uitkering […]

Motie Omtzigt en Schut-Welkzijn aangenomen

30 september 2014 MOTIE VAN DE LEDEN OMTZIGT EN SCHUT-WELKZIJN Voorgesteld 25 september 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat meerdere keren mensen, die kortdurend in Nederland aanwezig waren, te gemakkelijk toegang hadden tot sociale zekerheid en toeslagen; constaterende dat Nederland een zorgstelsel en sociale zekerheid heeft, dat in vergelijking met andere landen, vaak […]