Twee Moties ingediend bij Wetsbehandeling Wet Verbetering Hybride Markt WGA

Wet verbetering hybride markt WGA

17 maart 2016

 

Motie 1:

 

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat het verzekeringsstelsel in de arbeidsongeschiktheid een complexe mix is van de publieke Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) en de hybride Werkhervatting Gedeeltelijke Arbeidsgeschiktheid (WGA),

Overwegende dat een vereenvoudiging van dit systeem het gelijk speelveld tussen publieke en private verzekering ten goede komt,

Overwegende dat het Koninklijk Actuarieel Genootschap in januari 2015 heeft geadviseerd om de IVA onder het hybride stelsel te brengen,

Overwegende dat een werkgever dan een duidelijke keuze krijgt of hij kiest voor een private dan wel publieke verzekering van arbeidsongeschiktheid,

Verzoekt de regering,

In een uitvoeringstoets te onderzoeken wat de gevolgen zijn van het brengen van de IVA onder het hybride stelsel,

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Schut-Welkzijn

 

Deze motie is op 22 maart 2016 aangenomen

 

 

Motie 2:

 

Wet verbetering hybride markt WGA

17 maart 2016

 

 

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat een eigenrisicodrager in de Werkhervatting Gedeeltelijke Arbeidsgeschiktheid (WGA) via kapitaaldekkende premies toekomstige re-integratietrajecten voor zijn (voormalig) werknemers heeft verzekerd,

Constaterende dat als een werkgever failliet gaat, de re-integratieverplichtingen worden uitgevoerd door het UWV,

Constaterende dat de verzekeraar dan nog steeds de uitkering blijft betalen maar de re-integratietrajecten niet kan uitvoeren,

Verzoekt de regering,

Om in overleg met verzekeraars, UWV en Belastingdienst te regelen dat bij faillissement van een eigenrisicodrager de uitvoering van de re-integratie door verzekeraars wordt  gecontinueerd,

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Schut-Welkzijn

 

Deze motie is op 22 maart 2016 aangenomen

1 reply added

Leave your comment