Debat met staatssecretaris Klijnsma over pensioenonderwerpen

Debat met staatssecretaris Klijnsma over pensioenonderwerpen op 28 mei 2014

Voorzitter. De VVD-fractie steunt de aanpassing van de AOW-inkoopregeling die we tijdens het AO hebben besproken. Zij vraagt zich wel af waarom de staatssecretaris het advies van de Sociale Verzekeringsbank in dezen niet heeft opgevolgd en de hele regeling heeft afgeschaft. Ik hoor op dat punt graag nog een nadere toelichting.

We vinden het positief dat mensen van buiten Europa die zich in Nederland vestigen, geen AOW-rechten meer kunnen inkopen als ze hier niet blijven en werken. Het is immers niet de bedoeling dat zij daarna op kosten van de Nederlandse belastingbetaler buiten Europa van de oude dag kunnen genieten.

We hebben na afloop van het algemeen overleg een wetswijziging ontvangen. Waarom bleek die naast het besluit alsnog nodig? Is dit nu ook een spoedeisende wet met terugwerkende kracht?

Ik wil ten slotte een motie indienen over de AOW-inkoopregeling. Het doel daarvan is om in de sociale zekerheid eenduidige termijnen te hanteren, waardoor mensen beter weten waar ze aan toe zijn en het systeem eenvoudiger wordt.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat uniformering van termijnen de sociale zekerheid vereenvoudigt en de helderheid van overheidsregelgeving voor gerechtigden bevordert;

overwegende dat de regering met de termijn van vijf jaar voor de AOW-inkoopregeling aansluit bij de termijn voor het verlenen van het Nederlanderschap;

overwegende dat de regering met het wetsvoorstel Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen, voorstelt deze termijn voor het verlenen van het Nederlanderschap te verlengen van vijf naar zeven jaar;

verzoekt de regering, de termijn waarna mensen hun AOW-rechten mogen inkopen volgens de nieuwe AOW-inkoopregeling te veranderen in zeven jaar,

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Bekijk hier het debat terug op debatgemist.nl

Leave your comment